Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de Takeda-website voor informatie over en bewustmaking van Dengue (de "Website"). De informatie op deze website gaat over Takeda en haar producten. Ze is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en voorlichting. Lees en bekijk deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u deze Website opent en gebruikt.

1. Gebruik van de Takeda-website

Uw toegang tot en gebruik van deze Website is onderworpen aan de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door gebruik te maken van de inhoud van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle tekst en afbeeldingen (de "Inhoud") erkent u hierbij dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt, zonder beperking of voorbehoud, en erkent u dat eventuele andere overeenkomsten tussen u en Takeda Netherlands B.V., gevestigd te Mercuriusplein 11, 5e verdieping, 2132 HA Hoofddorp, Nederland ("Takeda") worden vervangen met betrekking tot dit onderwerp.

2. Informatie doeleinden

Website van de Gezondheidsgemeenschap

Deze Website kan algemene informatie bevatten met betrekking tot verschillende medische aandoeningen en de behandeling daarvan. Alle op deze Website gepresenteerde informatie is uitsluitend bestemd voor [werknemers van Takeda, klanten van Takeda, aandeelhouders, gezondheidszorggemeenschap en het algemene publiek]. Het is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en het is niet bedoeld als vervanging van geïnformeerd medisch advies of aanbevelingen van professionals in de gezondheidszorg. Er mag niet op vertrouwd worden als basis voor het nemen van beslissingen of handelingen. Als u gezondheidsproblemen hebt of vermoedt te hebben, dient u uw huisarts of andere gekwalificeerde zorgverleners te raadplegen.

Deze Website kan informatie bevatten over producten die mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar zijn, of verkrijgbaar zijn onder verschillende handelsmerken, voor verschillende indicaties, in verschillende doseringen of in verschillende sterktes. Niets hierin mag worden beschouwd als een uitnodiging, promotie of indicatie voor enig receptgeneesmiddel, met inbegrip van de geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn.

Alle informatie en verwijzingen met betrekking tot behandeling, opslag of gebruik van producten, die uit de relevante bron moeten worden afgeleid, zijn gebaseerd op de kennis van Takeda op het moment dat dergelijke aanbevelingen worden gedaan.

De op deze website verstrekte informatie vormt geen aanbod van of verzoek tot aankoop of vervreemding van, handel in of enige transactie in effecten van Takeda, haar gelieerde ondernemingen en/of partners. Beleggers mogen niet vertrouwen op deze informatie voor beleggingsbeslissingen].

Webpagina's voor professionals in de gezondheidszorg

Deze Website kan specifieke informatie bevatten met betrekking tot verschillende geneesmiddelen van Takeda, inclusief maar niet beperkt tot receptplichtige geneesmiddelen. Alle informatie op deze Website is uitsluitend bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Voor alle duidelijkheid, een "beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg" verwijst naar elke natuurlijke persoon die lid is van een medisch, tandheelkundig, apothekers- of verpleegkundig beroep of elke andere persoon die in het kader van zijn/haar professionele activiteiten een geneesmiddel of medische hulpmiddelen kan voorschrijven, kopen, leveren, aanbevelen of toedienen. Door deze Website te gebruiken verklaart u dat u over een vergunning beschikt om als beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg op te treden in het land waar deze Website toegankelijk is. Dit deel van de Website is niet bedoeld voor toegang door patiënten en in dit opzicht mogen patiënten niet handelen op deze Website.

Alle informatie op deze Website is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Houd er rekening mee dat goedgekeurde voorschrijfinformatie een leidraad moet zijn voor het juiste gebruik van alle geneesmiddelen en dat beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, alvorens een geneesmiddel voor te schrijven, de goedgekeurde voorschrijfinformatie voor dat geneesmiddel in hun land moeten raadplegen.

Deze Website kan informatie bevatten over producten die mogelijk niet in alle landen beschikbaar zijn, of beschikbaar zijn onder verschillende handelsmerken, voor verschillende indicaties, in verschillende doseringen, of in verschillende sterktes en onderworpen aan verschillende wettelijke vereisten, afhankelijk van het land van gebruik. Veel van de genoemde producten zijn alleen op recept verkrijgbaar via beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Niets hierin mag worden beschouwd als een uitnodiging, promotie of indicatie voor enig receptgeneesmiddel, met inbegrip van de geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn.

Alle informatie en verwijzingen met betrekking tot behandeling, opslag of gebruik van producten, die uit de relevante bron moeten worden afgeleid, zijn gebaseerd op de kennis van Takeda op het moment dat dergelijke aanbevelingen worden gedaan.

De op deze website verstrekte informatie vormt geen aanbod van of verzoek tot aankoop of vervreemding van, handel in of enige transactie in effecten van Takeda, haar gelieerde ondernemingen en/of partners. Beleggers mogen niet op deze informatie vertrouwen voor beleggingsbeslissingen].

3. Gebruik van de inhoud en intellectuele eigendomsrechten

De gehele inhoud van deze website is onderworpen aan de relevante handelsmerk- en auteursrechtbescherming. De handelsmerken, logo's en dienstmerken (gezamenlijk de "Handelsmerken") die op deze website worden gebruikt of vermeld, zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van Takeda, een van haar filialen en worden beschermd door de toepasselijke wetgeving. U mag informatie van deze website uitsluitend downloaden, weergeven of afdrukken voor niet-commercieel persoonlijk gebruik of voor gebruik in niet-commercieel onderwijs en wetenschappelijk werk. Wijzigingen voor verdere reproductie van de inhoud zijn niet toegestaan en alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen die hierin zijn opgenomen, moeten in alle kopieën behouden blijven. De inhoud mag op geen enkele andere wijze worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Takeda of behalve zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden. Deze website en al haar inhoud zijn eigendom van Takeda, haar gelieerde ondernemingen en/of partners.

Er wordt geen licentie voor of recht op de Inhoud of enige handelsmerken, octrooien, ontwerpen, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Takeda, haar gelieerde ondernemingen en/of partners aan u verleend of toegekend.

4. Informatie "as is"

Takeda zal redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige en actuele informatie op deze Website op te nemen, maar geeft geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Takeda wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van garanties van

verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien garandeert noch verklaart Takeda

niet dat uw gebruik van de Inhoud op deze Website geen inbreuk maakt op rechten van derden die geen eigendom zijn van Takeda of haar gelieerde ondernemingen. U gaat ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van deze Website en de Inhoud ervan op eigen risico is.

5. Afwijzing van aansprakelijkheid

Noch Takeda noch enige partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze Website is aansprakelijk voor enige schade of letsel, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, gevolg-, straf-, en speciale of andere schade, gemiste kansen, gederfde winst of enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van deze Website, of fouten of weglatingen in de Inhoud ervan. Deze beperking omvat ook schade aan, of voor eventuele virussen die uw computerapparatuur kunnen aantasten.

6. Privacy van gegevens

Takeda respecteert de privacy van haar websitegebruikers. Gelieve de Privacykennisgeving van Takeda te raadplegen waarin de rechten en verantwoordelijkheden van de gebruiker met betrekking tot informatie die op deze Website wordt bekendgemaakt, worden uitgelegd.

7. Links naar andere internetsites

Deze Website kan links of verwijzingen bevatten naar andere internetsites die worden onderhouden door derden waarover Takeda geen controle heeft. Dergelijke links worden louter voor het gemak verstrekt. Evenzo kan deze Website toegankelijk zijn via links van derden waarover Takeda geen controle heeft. Takeda geeft geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid van enige informatie op dergelijke internetsites van derden of naleving van de toepasselijke wetgeving en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade of letsel als gevolg van dergelijke inhoud of informatie. Opname van links van derden houdt geen goedkeuring of aanbeveling door Takeda in.

8. Gebruik van vragen en opmerkingen

Behalve voor overdrachten die vallen onder onze Privacyverklaring of die worden gedaan door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg krachtens de toepasselijke wetten, EU-verordeningen en codes, worden mededelingen die u doorstuurt naar deze Website of anderszins naar Takeda beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten, en Takeda is niet verplicht te reageren. Behoudens de toepasselijke wetten, behouden Takeda en haar gelieerde ondernemingen zich het recht voor dergelijke mededelingen voor elk doel te gebruiken en deze informatie zonder beperking of vergoeding aan derden te reproduceren, te publiceren en bekend te maken. Het staat Takeda en aan haar gelieerde ondernemingen ook vrij om zonder beperking en zonder vergoeding aan u alle ideeën, concepten, knowhow, technieken en dergelijke te gebruiken die zijn opgenomen in enige communicatie die u naar Takeda stuurt, voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten.

9. Toepasselijk recht en plaats van jurisdictie

Bij overtreding van de bepalingen en voorwaarden in de Gebruiksvoorwaarden behoudt Takeda zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving corrigerende maatregelen te nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het voorkomen dat u de door Takeda aangeboden diensten gebruikt en het verwijderen van alle informatie, gegevens en inhoud die naar deze site zijn gecommuniceerd.

Deze gebruiksvoorwaarden, de inhoud van deze website en uw gebruik ervan worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht van Nederland Elk conflict dat hieruit of in verband hiermee ontstaat, zal, indien het niet in der minne wordt opgelost, worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Amsterdam, Nederland.

Indien een deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, worden de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aangetast of geschaad.

10. Bijwerking van de gebruiksvoorwaarden en ander beleid dat op deze Takeda-website wordt verstrekt

Takeda behoudt zich het recht voor om te allen tijde materiaal van de website te wijzigen of te verwijderen, en Takeda kan te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden en/of enig ander beleid op deze website herzien door deze plaatsing bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om de dan geldende gebruiksvoorwaarden en beleidsregels te bekijken.

Gedateerd: 1 februari 2023

 

Impressum

Het auteursrecht en eigendom van deze Website berusten bij:

Takeda Nederland B.V.

Mercuriusplein 11, 5e verdieping

2132 HA Hoofddorp

Nederland

Vestigingsnr. 000017039452

KvK-nummer: 34035387

BTW-nummer: NL001510435B01

 

Pagina Footer:

Www.infodengue.nl is ontwikkeld door Takeda Nederland B.V. als een educatieve en informatieve bron voor zorgverleners en patiënten.

© Takeda Nederland B.V., 2023

Laatst bewerkt 1/2/2023